u3-frågan på Överby

Hej alla medlemmar.Ärende nr 1.


Den 10 maj 2021 inlämnades en stämningsansökan mot RVF i Mark-och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.


De sk käranden är två av motionärerna vars motion ingående diskuterats på årsmöten 2018, 2019 och 2020.


Käranden påstår att RVF bedriver skadegörande verksamhet när RVF leder vatten från vägdiket på Överbyslingan i ett rör under vägen och vidare till ett nord-sydligt sk U3-dike som går vidare till ett U3-dike i väst-ostlig riktning längst ner på kärandens tomter. Käranden påstår att tomterna blir översvämmade och att delar av tomterna är vattendränkta och obrukbara delar av året. Sk förmögenhetsskada har inträffat, för vilket käranden söker ersättning enligt Miljöbalkens regler. Ersättningskravet är 777 760 kr exkl. upplupen ränta.


Stämningsansökan handlar nu således inte om det sk Förslaget 1 och Förslaget 2 som diskuterats på årsstämmorna och som tar sikte på hur vattnet skall kunna ledas bort från dessa tomter.


RVF bestrider stämningen och har anlitat sakkunnig juridisk hjälp från Lindhés advokatbyrå i Stockholm.


Svaret, utarbetat av Lindhés advokatbyrå, inlämnades till Tingsrätten den 2 september 2021.


En andra inlaga som bemöter argumentation från motparten lämnades till Tingsrätten den 17 december 2021 av Lindhés advokatbyrå.


En tredje inlaga som bemöter argumentation från motparten lämnades till Tingsrätten den 23 juni 2022 av Lindhés advokatbyrå.


Mark-och miljödomstolen har den 11–13 oktober 2022 hållit huvudförhandling med syn kring fastigheterna Överby 29:16 och 29:17 i Vaxholms kommun den 13 oktober 2022.


Dom meddelades den 10 november 2022. Av domslutet framgår:


 1. Fastighetsägarnas (Överby 29:16 och Överby 29:17) käromål ogillas.
 2. Fastighetsägarna skall solidariskt ersätta Resarö Vägförenings rättegångskostnad med 845 302 kr varav 650 000 kr avser ombudsarvode. På beloppet löper ränta enligt 6 paragrafen i räntelagen (1975:635) från dagen för denna dom till dess betalning sker.
 3. Domen har överklagats den 1 december 2022.
 4. Mark-och miljööverdomstolen tar ställning till om målet ska tas upp till prövning.
 5. Om prövningstillstånd inte medges gäller den överklagade domen.


2023-03-30 medelar SVEA HOVRÄTT Mark och miljööverdomstolen. Mål nr M 14235-22


SAKEN


Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken; nu fråga om prövningstillstånd


ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE


Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2022-11-10 i mål nr M 2557-21

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande


BESLUT (att meddelas 2023-03-30)


Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens
avgörande står därför fast.


Skälen för beslutet
Det överklagade avgörandet får prövas av Mark- och miljööverdomstolen bara om
Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd.Prövningstillstånd ska ges om
– det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen
har kommit till,
– det inte går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har
kommit till utan att prövningstillstånd ges,
– det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre
domstol, eller
– det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.


Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte
finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall.

 

Domen kan överklagas hos Högsta domstolen senast 2023-04-27.


Då inga ytterligare överklaganden inkommit vann domen laga kraft 2023-04-27.


Domen och överklagande i sin helhet kan erhållas från styrelsen i RVF. Begäran skickas till info@resarovagforening.se

   


  Ärende nr 2.


  Den tredje motionären, i ovan nämnda motion, har i stället valt en annan väg och hemställt att Kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen i området och hänvisar till LAV, lagen om vattentjänster. Ärendet ligger f.n. för utredning och beslut hos Länsstyrelsen i Stockholms län.


  Kommunen har yttrat sig i frågan. Kommunens yttrande har RVF kommenterat och vidarebefordrat till Länsstyrelsen.


  2022-03-08 Beslutar Länsstyrelsen att avvisa ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder Läs hela beslutet här.

   


  Ärende nr 3.


  Motionärerna som stämt RVF för förmögenhetsskada (Ärende nr 1 ovan) har också vänt sig till SRMH (Södra Roslagens Miljö-och Hälsoskyddsnämnd) och påstår att vattnet som leds i vägtrumman under vägen till U3 diket på kärandens tomter är förorenat och är farligt för människor och djur enligt miljöbalkens regler (MB). SRMH ombeds utreda frågan.


  Den 16 november 2020 avvisade SRMH alla punkter i kärandens skrivelse. Samma dag överklagade kärandena beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms Län.


  I beslut dat 2 november 2021 avslog Länsstyrelsen överklagandet på alla punkter utom en. Ärendet återförvisades i denna pkt till SRMH som ombeds att utreda om dagvattnet skall kunna betraktas som avloppsvatten enligt MB’s regler.


  RVF ombads i brev dat 16 nov 2021 från SRMH att besvara vissa frågor. RVF har utsett Lindhés advokatbyrå att som ombud för RVF även sköta denna fråga. Svar har inlämnats till SRMH.


  Den 5 oktober 2022 fattade SRMH beslut i frågan. Beslut-”Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd beslutar att inte ställa krav på rening av det dagvatten som uppstår på Överby 29:16 och Överby 29:17.” Beslutet har inte överklagats inom föreskriven tid. Läs beslutet i sin helhet här.  Frågor besvaras av styrelsen. Frågorna kan ställas till info@resarovagforening.se. Svar ges via mejl och/eller telefonsamtal från ansvariga i Styrelsen.