u3-frågan på Överby

Hej alla medlemmar.


Ärende nr 1:

 1. Den 10 maj 2021 inlämnades en stämningsansökan mot RVF i Mark-och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.
 2. De sk käranden är två av motionärerna vars motion ingående diskuterats på årsmöten 2018, 2019 och 2020.
 3. Käranden påstår att RVF bedriver skadegörande verksamhet när RVF leder vatten från vägdiket på Överbyslingan i ett rör under vägen och vidare till ett nord-sydligt sk U3-dike som går vidare till ett U3-dike i väst-ostlig riktning längst ner på kärandens tomter. Käranden påstår att tomterna blir översvämmade och att delar av tomterna är vattendränkta och obrukbara delar av året. Sk förmögenhetsskada har inträffat, för vilket käranden söker ersättning enligt Miljöbalkens regler. Ersättningskravet är 777 760 kr exkl. upplupen ränta.
 4. Stämningsansökan handlar nu således inte om det sk Förslaget 1 och Förslaget 2 som diskuterats på årsstämmorna och som tar sikte på hur vattnet skall kunna ledas bort från dessa tomter.
 5. RVF bestrider stämningen och har anlitat sakkunnig juridisk hjälp från Lindhés advokatbyrå i Stockholm.
 6. Svaret, utarbetat av Lindhés advokatbyrå, inlämnades till Tingsrätten den 2 september 2021.
 7. En andra inlaga som bemöter argumentation från motparten kommer att lämnas till Tingsrätten den 17 december 2021 av Lindhés advokatbyrå.
 8. Advokatbyrån tror att dom i ärendet kommer under sommaren 2022.

   

  Ärende nr 2:

  1. Den tredje motionären, i ovan nämnda motion, har i stället valt en annan väg och hemställt att Kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen i området och hänvisar till LAV, lagen om vattentjänster. Ärendet ligger f.n. för utredning och beslut hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Kommunen har yttrat sig i frågan. Kommunens yttrande har RVF kommenterat och vidarebefordrat till Länsstyrelsen.
  2. Ett beslut i frågan från Länsstyrelsen väntas sannolikt någon gång under våren 2022.
  3. 2022-03-08 Beslutar Länsstyrelsen att avvisa ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder. Läs hela beslutet här.

   

  Ärende nr 3:

  1. Motionärerna som stämt RVF för förmögenhetsskada (Ärende nr 1 ovan) har också vänt sig till SRMH (Södra Roslagens Miljö-och Hälsoskyddsnämnd) och påstår att vattnet som leds i vägtrumman under vägen till U3 diket på kärandens tomter är förorenat och är farligt för människor och djur enligt miljöbalkens regler (MB). SRMH ombeds utreda frågan.
  2. Den 16 november 2020 avvisade SRMH alla punkter i kärandens skrivelse. Samma dag överklagade kärandena beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms Län.
  3. I beslut dat 2 november 2021 avslog Länsstyrelsen överklagandet på alla punkter utom en. Ärendet återförvisades i denna pkt till SRMH som ombeds att utreda om dagvattnet skall kunna betraktas som avloppsvatten enligt MB’s regler.
  4. RVF ombeds i brev dat 16 nov 2021 från SRMH att besvara vissa frågor. RVF har utsett Lindhés advokatbyrå att som ombud för RVF även sköta denna fråga.

   

  Frågor besvaras av styrelsen. Frågorna kan ställas till info@resarovagforening.se. Svar ges via mejl och/eller telefonsamtal från ansvariga i Styrelsen.