Bygg och Transport

Byggnation och Transport

 

Följande gäller avseende slitageavgift från 2022-03-24.


  1. a. 12 000: - vid nybyggnation av bostadshus. Faktureras vid beviljat bygglov.
    b. 3 000: - vid bygglovspliktig åtgärd. Undantaget är; ommålning av hus och montering av solceller. Faktureras vid beviljat bygglov.
    c. Vid behov av fler transporter än 10 st bestående av schakt- och fyllnadsmassor till och från tomt debiteras en extra slitageavgift baserad på körda kilometer och antalet lastbilar. Detta transportbehov ska anmälas till Vägfogden och debiteras även om åtgärden inte kräver bygglov.
  2. Formeln för att beräkna priset: Pris per Lastbil x antal km körda på föreningens vägar=pris (gäller lastad bil där pris/Lastbil och km=100 Kr. Tom bil utan avgifter). Kilometersträckan beräknas från allmän väg och till tomtgräns.
  3. Vid uppkomna skador på vägnätet debiteras fastighetsägaren för den faktiska kostnaden utöver slitageavgiften.
  4. Det är fastighetsägaren/-nas ansvar att meddela Vägföreingen via Vägfogden angående kostnader utöver punkt 1.a. och 1.b.
  5. Vid underlåtelse att meddela vägfogden angående ovan, kommer vägföreningen göra en egen bedömning av slitageavgift enligt punkt 2 samt kostnader för eventuella uppkomna skador på vägnätet som kommer att faktureras fastighetsägaren.

 

Banddrivna fordon får aldrig dispens att köra på vägföreningens vägnät då de gör stora skador på vägarna. Dispens för transport av banddrivet fordon på lastfordon till egen fastighet kan dock beviljas om lossning och lastning sker på egen tomtmark alternativt på vägföreningens vägmark om skyddsplåtar läggs ut på vägen för att hindra banden från beröring med vägytan.

 

Nybildade fastigheter, får vid avstyckningar betala en anslutningsavgift till vägföreningen,

motsvarande styckningslottens andel i samfälligheten (E) den dag då avstyckningen vinner laga kraft.


Enligt Lantmäteriets formel (V+T-S) x N/(B+N)=E

V=Anläggningens Värde

T=Föreningens övriga Tillgångar

S=Föreningens Skulder

B=Befintligt andelstal i föreningen

N=Andelstalet för anslutande fastighet

E=Ersättning för att ansluta


Exempel: (21.900.000+1.500.000-3.500.000)x0,2/(968+0,2) = 4.110,-

Föreningen meddelar fastighetsägaren vad denne skall betala efter beräkning enligt ovan med för tidpunkten aktuella tal.Tips!

1. Om du planerar staket, undvik att bygga det närmare än 80 cm från vägkanten för att slippa problem med snöplogning och tunga transporter.

 

2. Vägtrumma vid tomtinfart ska tåla trafiklast, ha minst en invändig diameter av 200 mm och placeras längs med vägen i dikets fallriktning och minst 350 mm under närmaste vägyta. För mer info, kontakta vägfogden.