Bygg och Transport

Byggnation och Transport

 

Följande gäller avseende slitageavgift från 2023-03-09.


  1. a. 25 000: - vid nybyggnation av bostadshus. Faktureras vid beviljat bygglov.
    b. 3 000: - vid bygglovspliktig åtgärd. Undantaget är; ommålning av hus och montering av solceller. Faktureras vid beviljat bygglov.
  2. Vid uppkomna skador på vägnätet debiteras fastighetsägaren för den faktiska kostnaden utöver slitageavgiften.
  3. Det är fastighetsägaren/-nas ansvar att meddela Vägföreingen via Vägfogden angående uppkomna skador.
  4. Vid underlåtelse att meddela vägfogden angående ovan, kommer vägföreningen göra en egen bedömning av uppkomna skador och kostnader som kommer att faktureras fastighetsägaren.

 

Banddrivna fordon får aldrig dispens att köra på vägföreningens vägnät då de gör stora skador på vägarna. Dispens för transport av banddrivet fordon på lastfordon till egen fastighet kan dock beviljas om lossning och lastning sker på egen tomtmark alternativt på vägföreningens vägmark om skyddsplåtar läggs ut på vägen för att hindra banden från beröring med vägytan.

 

Nybildade fastigheter betalar en ersättning till övriga medlemmar motsvarande fastighetens andel i samfälligheten, se fliken "Andelstal".


Tips!

1. Om du planerar staket, undvik att bygga det närmare än 80 cm från vägkanten för att slippa problem med snöplogning och tunga transporter.

 

2. Vägtrumma vid tomtinfart ska tåla trafiklast, ha minst en invändig diameter av 200 mm och placeras längs med vägen i dikets fallriktning och minst 350 mm under närmaste vägyta. För mer info, kontakta vägfogden.