Om Föreningen

HISTORIA


Resarö vägförening bildades 1956 enligt lagen om enskilda vägar och förvaltar idag cirka 3 mil väg på Resarö. Se vidare områdeskartan.

En omförrättning skedde under 2004 och Lantmäteriet beslutade då verksamhetsområde och vilka som ska vara medlemmar i föreningen samt med vilket andelstal.


Du hittar informationen på.

https://www.lantmateriet.se/sv/Sjalvservice/min-sida/


MEDLEMSKAP


Medlem i Resarö vägförening är samtliga fastighetsägare på Resarö samt vissa grannöar, med ett andelstal beroende på verksamhetstyp och boendeform.


Andelstal och debitering


Varje medlem/deltagande fastighet har av Lantmäteriet tilldelats ett andelstal. Detta andelstal ligger till grund för debitering av den årliga avgiften. Avgiften, som avser kalenderåret 1/1 till 31/12 fastställs av årsmötet som normalt hålls under mars-april månad.


Grunden för tilldelning av andelstal är följande:


Permanentbostad (enbostadshus eller lägenhet) med utfart mot vägföreningens väg 1,0


Fritidsbostad (enbostadshus eller lägenhet) med utfart mot föreningens väg 0,8


Permanentbostad eller fritidshus (enbostadshus eller lägenhet) på ö som
använder vägföreningens väg 0,4


Permanentbostad eller fritidshus (enbostadshus eller lägenhet) med utfart direkt mot allmän väg eller kommunal gata 0,2


Obebyggd fastighet med utfart mot vägföreningens väg 0,2


Obebyggd bostadsfastighet med utfart direkt mot allmän väg eller kommunal gata 0,1


Parhus (Permanentbostad för två hushåll) med utfart mot vägföreningens väg 2,0


Utöver dessa fastighetstyper finns flera ”specialfastigheter” med individuellt fastställda andelstal. Andelstalen har för dessa fastigheter fastställts analogt med övriga, t ex får en bostadsrättsförening med utfart mot vägföreningens väg andelstalet 1,0 x antalet hushåll.

 

Detta innebär bl a att ändrad användning av en fastighet medför ändrat andelstal. En obebyggd tomt med andelstalet 0,2 får istället andelstalet 1,0 så snart byggnationen påbörjats om syftet är permanentboende.

 

Det är fastighetsägarens skyldighet att informera RVF om någon förändring som skall föranleda ändring av andelstal (både upp och ner).

 

Fastighet med byggnad på tomten betraktas som bebyggd oavsett storlek på huset och hur huset används-fastigheten får andelstalet 0,8 eller 1,0

 

Om en fastighet uthyres och hyresgästen är mantalsskriven på fastighetens adress skall detta betraktas som en permanentbostad och får andelstalet 1,0

 

Medlemsavgiften varierar således beroende på andelstalet och är en prioriterad fordran. Styrelsen är skyldig att säkerställa att alla avgifter betalas, vilket innebär att obetalda avgifter går till KronofogdenLänk till Resarö vägförenings stadgar.


TIPS!


Årsavgiften som debiteras avser kalenderåret 1/1 till 31/12. Vi fakturerar den som är angiven som ägare i debiterings- längden som fastställs på årsstämman.

Vid ägarbyte är både gamla och nya ägare solidariskt betalningsansvariga.


Om du säljer eller köper din fastighet måste du själv i försäljningskontraktet reglera om och hur mycket den nya eller gamla ägaren ska betala till dig.

STYRELSEN 2023

 

Ordförande           Tobias Jenssen

Kassör                 Kjell Jansson

Sekreterare           Joakim Sundh

Ledamot               Anna Kilander

Ledamot               Mikael Nordgren

Suppleant             Ulf Forsberg

Suppleant             Thomas ThornbergVägfogde              Rasmus Crenér


Revisor                Robert Lundström


Valberedning         Per Troein

Valberedning         Joanna Holmqvist


Revisor                Robert Lindström

        Auktoriserad Revisor Revideko