Andelstal

Ersättning vid ändrat Andelstal.


Bakgrund Resarö Vägförening


Vägarna på Resarö är enskilda, frånsett Resarövägen (Engarn till ICA) och Ytterbyvägen (ICA till ångbåtsbryggan) som är Statliga. Överbyvägen (ICA till där Bussen vänder), Bygårdsvägen och vägarna i Löjvik är kommunala.  Mindre stickvägar är normalt privata.


Övriga vägar nära tre mil tillhör Vaxholm Ytterby Samfällighetsförening GA2 och förvaltas av Resarö Vägförening. Anläggningsbeslutets karta visar detaljerat vilka vägar som ingår.

Samfälligheten äger ingen mark, den ägs alltid av någon annan, oftast en annan samfällighet men kan också vara privat. Samfälligheten disponerar genom anläggningsbeslutet bara "vägområdet" (själva vägbanan och området för vägdiken ca 1,5m - 2m på vardera sidan).


Dessa "vägar" ägs år 2023 således gemensamt via samfälligheten av 1135 fastigheter med 1895 delägare fördelat genom andelstal enligt nedan, det totala antalet andelar är 987,1. Vägar med tillhörande belysningsanläggning är av Lantmäteriet värderat till ca 25.000.000,-


Enligt för Samfälligheten gällande anläggningsbeslut, dat 2004-10-29, skall deltagande fastigheter tilldelas ett andelstal enligt Lantmäteriets beslut, längst ner på sidan.


När och hur uppdateras andelstal


Andelstalet för befintlig fastighet skall uppdateras då fastighetens nyttjande stadigvarande förändras,

detta kan ske på fyra olika sätt:


  1. Genom omprövning av anläggningsbeslutet av Lantmäteriet.
  2. Genom överenskommelse enligt §43 AL
  3. Genom Styrelsebeslut enligt §24 AL
  4. Efter beslut på föreningsstämma §43a AL- Ny lag från juli 2022


Oberoende av vilken metod som används skall ändringen godkännas av Lantmäteriet och det nya andelstalet får inte tillämpas innan det vunnit laga kraft, dvs. tidigast tre veckor efter Lantmäteriets beslut.


Då ändring av andelstal, genom omprövning av anläggningsbeslutet av Lantmäteriet eller överenskommelse enligt §43 AL är onödigt dyrt och en ändring genom Styrelsebeslut enligt §24 AL missgynnar övriga delägare, som då inte får ersättning för den förmögenhet som de genom åren skapat, beslutade Regeringen en ändring i Anläggningslagen som möjliggör ändring av andelstal genom beslut på föreningsstämma §43a AL- Ny lag från juli 2022.


Resarö vägförenings styrelse gjorde därför en framställan på föreningsstämman 2023-03-09, där man föreslog att förändring av andelstal i huvudsak skal ske enligt §43a AL, vilket bifölls av stämman.


Vid ändrat andelstal, genom omprövning av anläggningsbeslutet av Lantmäteriet eller överenskommelse enligt §43 AL eller efter beslut på föreningsstämma §43a, skall det ske en ekonomisk reglering mellan in- eller utträdande fastighet och övriga fastighetsägare. Då man får ökat andelstal betalar man ersättning till övriga och vid minskat erhåller man ersättning från övriga.


Ersättning till övriga fastighetsägare vid ändrat andelstal


Ersättningen till övriga fastighetsägare beräknas enligt nedanstående formel som bestämts av Lantmäteriet. I Vaxholm Ytterby Samfällighet GA2 blir ersättningen ca 2.500,- för varje 0,1 andelstalsförändring. Ersättningen som skall utgå kommer under året att variera något beroende på förändring i kassan, amortering av lån och andra skulder och skall därför justeras enligt de värden som gäller vid datum då Lantmäteriets beslut vinner laga kraft.


Följande matematiska formel används vi beräkning av ersättningen.


(V+T-S) x N/(B+N)=E

V=Anläggningens (Värde år 2023 ca 25.000.000 Kr, har beräknats av Lantmäteriet)

T= Föreningens övriga Tillgångar (Kassa, Bank o Fordringar)

S= Föreningens skulder (Lån belysningsanläggning o övriga skulder)

B= Befintligt andelstal (987,1 den 9/3-2023)

N= Förändring av andelstal

E= Ersättning

 

Exempel 1: En fastighets andelstal höjs vid ändrat nyttjande från 0,8 till 1,0 (en bostag går från fritids- till permanentbostad) N=0,2.

(25.000.000 + 1.424.723 – 2.926.086) x 0,2 /(987,1 + 0,2) = 4 760

Fastighetsägaren skall i detta fall betala 4.760 Kr till övriga medlemmar.

 

Exempel 2: En fastighets andelstal höjs vid nybyggnation av obebyggd fastighet från 0,2 till 1,0 (N=0,8)  (25.000.000 + 1.424.723 – 2.926.086) x 0,8 /(987,1 + 0,8) = 19.029

Fastighetsägaren skall i detta fall betala 19.029 Kr till övriga medlemmar.

 

Exempel 3: Nybildade fastigheter (typiskt vid styckning av fastighet) erhåller normalt andelstalet 0,2 (går från 0 till 0,2) vid Lantmäteriets förrättning och ersättning till övriga medlemmar beräknas på motsvarande sätt som i exempel 1.


Styrelsen skall inför varje årsstämma upprätta ett förslag på de fastigheter som fått nytt brukande, med nytt andelstal, anledningen därför och preliminär beräkning av den ersättning som skall utgå. Då stämman typiskt hålls under mars månad och med hänsyn till Lantmäteriets tid för godkännande kan fastställande av det nya andelstalet förväntas sent på hösten samma år.


Andelstal enligt anläggningsbeslut