Infart till fastighetRegler och rekommendationer för utfart/anslutning av fastighet till RVF vägnät och skötsel av tillhörande vägtrummor, beslutade vid stämman 2024.


När det gäller utfart/anslutning av fastighet mot enskild väg så finns det inga lagar eller bestämmelser som styr detta, varför styrelsen i RVF föreslår att stämman beslutar följande policy som tillämpas konsekvent så att medlemmarna behandlas lika.


Föreningen kan inte vägra en fastighetsägare en utfart/anslutning men kan säga nej till en placering som föreningen bedömer är olämplig ur skötsel eller trafiksäkerhetssynpunkt.


Om en fastighets/markägare har behov att anlägga en ny utfart/anslutning mot föreningens väg så krävs det först och främst ett godkännande från styrelsen/vägfogden avseende placering och eventuell vägtrummas dimension så att inte föreningens hantering av dagvatten längs vägarna försämras. Vid oklarheter skall fastighetsägaren rådgöra med vägfogden.


Varje fastighet skall ha rätt till en utfart/anslutning.


Fastighets/markägaren står för kostnaden för anläggande av utfart/anslutning inklusive eventuell vägtrumma och det löpande underhållet i form av reparation inklusive utbyte av trumman då den tjänat ut, utfarten/anslutningen betraktas som ett fastighetstillbehör.

Om vägtrumma behövs skall den ha en diameter på minst 200 mm.


Vägtrumman får ha en maxlängd av 6 meter.


Det är viktigt att en utfart/anslutning från en fastighet som ligger högre än vägen utformas så att vatten från fastigheten inte rinner ut på vägen, då det kan resultera i svallis på vägen. Lutningen ner från fastigheten bör alltid utformas så att lägsta punkten ligger ovanför vägtrumman och minst 5 centimeter lägre än körbanekanten, och därefter görs en svag lutning upp mot körbanekanten. En garageränna ”galler” kan också fungera. På det här sättet kommer vatten från fastigheten inte rinna ut på vägen utan istället ledas ner i intilliggande dike.


Fastighetsägaren ansvarar för löpande rensning av löv, grenar och gräs vid vägtrummans in och utlopp.


Om trumman slammat igen pga slam eller väggrus så svarar vägföreningen för Eventuell rensning eller spolning av trumman.


Fastighets/markägaren ansvarar alltid för att sköta och underhålla ytskiktet på utfart/anslutningen (delen inom dikesområdet). Om föreningen ändrar nivån/höjden på vägen så är det föreningen som svarar för den nivåanpassning som krävs av anslutningarna.


Läs gärna. Trafikförordning (1998:1276) https://lagen.nu/1998:1276#K2P10S1