Bygg och Transport

Byggnation och Transport

En avgift införs för fastighetsägare som avser att:

1. genomföra om-, till- eller nybyggnation och/eller

2. där mer än 1 tung transport (>4.5t) krävs

Nya bestämmelser från 2012-07-01 enligt följande:

 

Avgiften:

1. är gällande för fastighetsägaren/-na personligen och kan ej överlåtas vid en försäljning av fastigheten

 

2. gäller i 5 år från godkännade

 

3.10 000:- för att nyttja vägarna i samband med nybyggnation av bostadshus, 3 000:- för garage. I övrigt enstaka överskridande av axeltryck fritt, dock vid fler än tre transporter till samma fastighet 2 500:- som betalas in till bankgiro 730-3696.

Ange gärna fastighetsbeteckning

 

4. Vid uppkomna skador överstigande ovanstående avgift debiteras fastighetsägaren för den faktiska kostnaden med avdrag för avgiften

Banddrivna fordon får aldrig dispens att köra på vägföreningens vägnät då de gör stora skador på vägarna. Dispens för transport av banddrivet fordon på lastfordon till egen fastighet kan dock beviljas om lossning och lastning sker på egen tomtmark alternativt på vägföreningens vägmark om skyddsplåtar läggs ut på vägen för att hindra banden från beröring med vägytan.

Nybildade fastigheter, normalt vid avstyckningar, får betala en anslutningsavgift om 2 600 kronor till vägföreningen.

Tips!

1. Om du planerar staket, undvik att bygga det närmare än 80 cm från vägkanten för att slippa problem med snöplogning och tunga transporter.

2. Vägtrumma vid tomtinfart ska tåla trafiklast, ha minst en invändig diameter av 200 mm och placeras längs med vägen i dikets fallriktning och minst 350 mm under närmaste vägyta. För mer info, kontakta vägfogden.

Styrelsen

Copright Resarö Vägförening 2018