Protokoll från årsmöte 2006-04-22
Plats: Resarö skola

Närvarande: Enligt separat förteckning, som bifogas originalprotokollet

§ 1

Fastställande av dagordning
Årsmötet konstaterar att kallelse gått ut i enlighet med stadgarna.
Årsmötet godkänner den föreslagna dagordningen.

§ 2

Val av ordförande för årsmötet
Årsmötet beslutar
att utse Claes-Göran Hedén till mötesordförande

§ 3

Val av sekreterare för årsmötet
Årsmötet beslutar
att utse Tom Sagerberg till mötessekreterare

§ 4

Val av två justerare, tillika rösträknare för årsmötet
Årsmötet beslutar
att utse Marianne Hauge-Granqvist och Johan Norrman till justerare, tillika rösträknare

§ 5

Fastställande av tid och plats för justering av årsmötesprotokollet
Årsmötet beslutar
att protokollet ska justeras torsdag 4 maj hemma hos mötessekreteraren

§ 6

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och av revisionsberättelsen
Årsmötet anser inte att verksamhetsberättelsen behöver föredras då den utsänts tillsammans med kallelsen till årsmötet.
Mötesordföranden föredrar revisionsberättelsen.

§ 7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen 2005

§ 8

Inkomna motioner
Mötesordföranden föredrar de tre inkomna motionerna samt styrelsens svar på dessa.
Årsmötet beslutar
att avslå samtliga tre motioner

§ 9

Styrelsens förslag till budget för 2006 samt debiteringslängd
Årsmötet beslutar
att godkänna styrelsens förslag till budget för 2006 samt debiteringslängd

Årsmötet uppmanar styrelsen att till nästa år i verksamhetsplanen ange hur beloppen i debiteringslängden beräknats.
Årsmötet uppmanar styrelsen att med hänsyn till förekommande tung trafik på föreningens vägnät och därmed sammanhängande förslitning iaktta återhållsamhet med kvalitetshöjande åtgärder på vägnätet så länge den tunga trafiken består.

§ 10

Beslut om arvoden för styrelse och revisorer
Årsmötet beslutar
att arvoden till styrelsen ska utgå i enlighet med förslaget i verksamhetsplanen för 2006
(Beslutet innebär oförändrade arvoden jämfört med 2005)

§ 11

Val av två styrelseledamöter och en suppleant
Årsmötet beslutar
att utse Evert Schalén till styrelseledamot för perioden 2006 - 2007 (omval)
      utse Mikael Leksell till styrelseledamot för perioden 2006 - 2007 (nyval)
      utse Lars Erixon till suppleant i styrelsen för perioden 2006 - 2007 (nyval)
(Av årsmötet 2005 valda även för 2006 som styrelseledamöter är Hans Antonsson, Jan Brasch och Tom Sagerberg samt som styrelsesuppleant Åke Davidsson.)

§ 12

Val av två revisorer, varav en på två år och en på ett år (fyllnadsval)
Årsmötet beslutar
att utse Carina Jansson till revisor för perioden 2006 - 2007 (nyval)
      utse Inger Blomqvist till revisor för 2006 (fyllnads/omval)
(Av årsmötet 2005 vald även för 2006 som revisorssuppleant är Lars Ullgren.)

§ 13

Val av valberedning
Årsmötet beslutar
att utse Hans Lindblom och Marika Westberg till valberedning med Hans Lindblom som sammankallande

§ 14

Övriga frågor
Årsmötet diskuterar svårigheterna för Vägföreningen att få ersättning för de skador på vägnätet, som uppstår p g a tung trafik, framför allt i samband med byggnation. Årsmötet uppmanar styrelsen att söka kontakt med Vaxholms stad i syfte att få tillstånd att ta ut en depositionsavgift från dem, som beviljas dispens för att överskrida det tillåtna axeltrycket.

Årsmötet uppmanar också styrelsen att undersöka möjligheterna att helt stänga av känsliga vägavsnitt i samband med tjällossningen.

Årsmötet konstaterar att överträdelser av gällande hastighetsbegränsning är ofta förekom-mande och diskuterar olika åtgärder för att komma till rätta med dessa.

§ 15

Fastställande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt
Årsmötet beslutar
att årsmötesprotokollet ska hållas tillgängligt på anslagstavlan hos ICA-Resarö, på anslagstavlan  vid Ytterby busshållplats samt på anslagstavlan vid Överby busshållplats

 

Vid protokollet:                                                Justeras:

  

Tom Sagerberg                                        Claes-Göran Hedén
Sekreterare                                               Mötesordförande

 

                        Marianne Hauge-Granqvist
                        Justerare

  

                        Johan Norrman
                        Justerare