Resarö Vägförening,  Org nr 816400-2175

  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖRT VID RESARÖ VÄGFÖRENINGS ÅRSMÖTE

I RESARÖ SKOLA, LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2005

 

Närvarande: ca 70 personer

 Styrelsens ordförande Hans Antonsson hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat.

  

§ 1                 Dagordningen för mötet godkändes av mötesdeltagarna

 § 2                Till ordförande för stämman valdes Claes-Göran Hedén

 § 3                Till sekreterare för stämman valdes Marianne Hauge-Granqvist

 § 4                Som rösträknare och justeringsmän valdes Hans Lindblom och Ulla Börjesson

 § 5                Tid och plats för justering av protokoll stäms av med sekreteraren.

 § 6                Styrelsens verksamhetsberättelse diskuterades. Några föreningsmedlemmar ifråga­satte om styrelsen hade mandat att förhandla med kommunen om detalj­planerna. Denna fråga diskuterades livligt. Styrelsen ansåg sig ha mandat härför när det gäller vägar inom verksamhetsområdet. Några förhandlingar har inte skett med kommunen avseende Buskudden och ”transformatortomten”. Vägföreningen har endast angett vilken standard och vilka bärighetskrav som ställs på de vägar som eventuellt skall överföras till vägföreningen efter färdig­ställande. Resultat- och balansräkningen diskuterades. Det noterades att förvalt­ningskostnaderna ökat kraftigt under året. I förvaltningskostnaderna ingår alla administrationskostnader såsom kostnader för kopiering och distribution till samtliga fastighetsägare, kostnader för Föreningshuset inklusive betalningsavier och ersättningar för styrelseledamöter för särskilda uppdrag, utöver ordinarie styrelsearbete, i samband med möten med kommunen, Roslagsvatten och Skanska samt arbeten hänförliga till Lantmäteriförrättningen. Verksamhetsbe­rättelsen kunde därefter läggas till handlingarna.

 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret lästes upp och lades till handling­arna.

 § 7                 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades

 § 8                Till årsmötet hade en motion inkommit. Skriftligt svar på motionen hade tagits fram och delades ut till de närvarande på mötet. Ordföranden gick igenom sva­ren på motionen och en del kompletterande frågor ställdes och besvarades av styrelsen. Mötet beslutade inte om framtagandet av några kostnadsberäkningar.

 § 9                Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat godkändes.

 § 10              Beslutades att arvoden till styrelse och revisorer är oförändrade 90 000 kr. Där­utöver godkände stämman tillkommande arvoden på 400 kr/timme (exkl. sociala avgifter) för arbeten utöver ordinarie styrelsearbete exempelvis externa möten med t.ex. kommunen och Roslagsvatten.

 § 11              Val av styrelseledamöter och suppleanter

                      Ordinarie:

                      Hans Antonsson                                            I tur att avgå

                      Jan Brasch                                                               

Marianne Hauge-Granqvist                                       

                      Omval:                                           

                      Hans Antonsson                                                    2 år

                      Jan Brasch                                                            2 år

Nyval:

                      Tom Sagerberg                                                    2 år

                      Suppleanter:

                      Madeleine Ljungfeldt                                          Avgående

                      Tom Sagerberg                                                  I tur att avgå

                       Nyval:

                      Åke Davidsson                                                 2 år

                      Johan Norrman                                                 1 år (fyllnadsval)

§ 12               Val av en revisor och en revisorsuppleant

                      Lars Ullgren                                                     I tur att avgå

Bengt Englund. suppleant                                           

                       Nyval:

                      Claes-Göran Hedén                                               2 år

                      Lars Ullgren, suppleant                                           2 år

 § 13              Till ledamöter i valberedningen omvaldes Jan Åhlander och Bill Blomqvist, med Jan Åhlander som sammankallande. Det står valberedningen fritt att vid behov ta in ytterligare en person.

 § 14               Övriga frågor

                      Resarö Föräldraförening påminde vägföreningens medlemmar om skyldigheten att klippa häckar och buskar (max 70 cm höjd) i korsningar och 10 meter i var­dera riktningen för att uppnå bättre sikt. Detta ur säkerhetssynpunkt.

                      Stämman föreslog vitesföreläggande för de medlemmar som, trots upprepade uppmaningar, inte följer Vägföreningens regler om att klippa häckar i kors­ningar. Möjlighet till vitesföreläggande skulle utredas av styrelsen.

Medlemmarna framförde krav på styrelsen att vara mer lyhörd för medlemmar­nas önskemål dvs.   lyssna på och informera medlemmarna bättre om vad som är på gång..

Stämman röstade för att Vägföreningen får utökat mandat att agera även utanför verksamhetsområdet.

§ 15               Efter protokolljustering kommer årsmötesprotokollet att anslås på anslagstavlan i ICA-butiken, Överbyvägen (bussens ändhållplats) samt på vägföreningens hemsida..

§ 16                Hans Antonsson avtackade avgående styrelseledamöterna med blommor.

§ 17                Mötesordföranden Claes-Göran Hedén avslutade årsmötet

  

Resarö den 22 april 2005

 Vid protokollet

 Marianne Hauge-Granqvist                     

 Justeras

  

Claes-Göran Hedén             Hans Lindblom    Ulla Börjesson