Vägbelysning

VÄGBELYSNINGSPROJEKTET

DATUM

 

2016-03-21

Ett lån togs upp hos SEB mars-15 efter en utvärdering av tre storbankers anbud. Efter fortsatta förhandlingar med ägaren av belysningsnätet, One Nordic, kunde slutligen ett köpavtal undertecknas i slutet av maj-15. I samband med köpet tecknades ett serviceavtal som i sin utformning och omfattning är identiskt med det som Vaxholms stad har. Detta serviceavtal kommer att omförhandlas under hösten 2016.

Under året har ett omfattande arbete med specifikationer och upphandlingar gjorts för att förbättra och modernisera belysningsanläggningen. Sju provarmaturer av LED-typ har satts upp på Isterbergsvägen för att utvärdera de olika typerna. Våra smala och bitvis krokiga vägar ställer speciella krav på armaturen och det har varit mycket värdefullt att se de olika armaturena i sin rätta miljö. Entreprenaden för arbetena upphandlades i december-15 efter utvärdering av offerter från tre företag.

Huvuddelarna i upphandlingen är:

Byte av all armatur från högtrycksnatrium till LED. Armaturen har en individuell nattsänkning som sänker ljusflödet med 40% 6 timmar per natt. Detta görs för att ytterligare spara ström och för att minska störningar från gatljuset in i bostäderna. Bytet görs under mars april.

10 belysningscentraler installeras i närheten av de elcentraler som nu matar belysningen. Dessa centraler som innehåller mätning av el-förbrukning, säkringar och astronomiskt ur för tändning och släckning av belysningen. Detta arbete skall vara klart till mitten av september-16.

I samband med att Eon har grävt i vägarna för att jordförlägga de kraftledningar som nu tidigare hängde i trästolpar har vi passat på att jordförlägga vår belysningskabel och sätta fundament för belysningsstolpar i stål. De berörda vägarna är Tantalvägen, Glimmervägen, Kilselstigen och Husholmsvägen, där ny belysning beräknas vara klar i april-15. Storängsområdet planeras få ny belysning under hösten-16 när Roslagsvatten gräver ner nytt vatten och avlopp. Trästolparna kommer dock att vara kvar eftersom Telia har kvar sina ledningar i stolparna. Ansvaret för stolparna och dess underhåll går därmed över till Telia.

 

 

2016-03-21

Vägunderhåll 2015

 

Vägföreningen har under 2015 gjort sedvanliga reparationer och underhållsarbete i form av ”potthåls”-lagningar i asfalten samt sladdat och saltat grusvägarna.

Dikesklippning gjordes vid midsommar samt ett större arbete har lagts ned på rensning i dikena av större grenar/träd som slåttermaskin inte ror på, arbetet är gjort pg.a lättare dikesklippning 2015 för att erhålla bättre sikt och säkerhet.

Föreningen har spolat dagvattenledningar efter behov och efterfrågan ifrån medlemmar.

Vägskyltar i dåligt skick har byts ut till nya och det fortskrider under 2016

Under sommaren har 6st fartgupp placerats ut på vägarna. Två kommer att sitta på Badviksvägen där det rör sig mycket badgäster på sommaren , övriga 4st är ambulerande.

Underhållsarbetet på grusvägarna är kostsamt och RVF har därför hårdbelagt en del vägar med Y1G ( oljegrus ) för att sänka framtida kostnader på dessa vägar. Stenvägen, delar av Gadolenitvägen, Gruvvägen, Terbiumvägen, delar av Dalstigen, Bergsuddsvägen och Hästhagsvägen är nu hårdbelagt. Arbetet kommer att fortsätta 2016.

RVF har även lagt Y1G på redan belagda vägar som var i dåligt skick, delar av Ytterbystrandsvägen, Ytterbyuddsvägen, Överbyslingan och Isterbergsvägen är belagda med oljegrus .

I samband med de grävarbeten som gjorts av Eon på Tantalvägen, Glimmervägen och Kiselstigen har ny asfalt lagts på dessa vägar. Detta har bekostats av Eon förutom på Kiselstigen där RVF stått för kostnaden.

Samma typ av arbete pågår på Överbyslingan i Eon:s regi. Återställning sker i vår 2016.

Inför vintern har 10st nya sandlådor köpts in och 10st har byts ut.

 

 

 

 

På Resarös vägar gäller

Copright Resarö Vägförening 2015