Om Föreningen

OM FÖRENINGEN

Historia

Resarö vägförening bildades 1956 enligt lagen om enskilda vägar och förvaltar idag cirka 3 mil väg på Resarö. Se vidare områdeskartan.

En omförrättning skedde under 2004 och Lantmäteriet beslutade då verksamhetsområde och vilka som ska vara medlemmar i föreningen samt med vilket andelstal. Den överklagan som då skedde har nu avslagits och förrättningen har därmed trätt i kraft.

Medlemskap

Medlem i Resarö vägförening är samtliga fastighetsägare på Resarö samt vissa grannöar, med ett andelstal beroende på verksamhetstyp och boendeform.

Faktura på medlemsavgift skickas årligen ut till den fastighetsägare som äger fastigheten vid tidpunkten för föreningens ordinarie föreningsstämma, normalt under mars – april månad.

Medlemsavgiften varierar således beroende på andelstalet och är en prioriterad fordran. Det innebär att obetalda avgifter går till Kronofogden.

Tips!

Om du säljer din fastighet före årsmötesdatum, så bör du meddela föreningen den nya ägarens namn, personnummer och adress. I annat fall kommer fakturan att skickas till dig och eftersom Lantmäteriet sannolikt inte hunnit registrera det ändrade ägarförhållandet när fakturorna går ut så kan föreningen inte göra annat än att fortsätta att kräva den registrerade ägaren, d v s dig.

Om du säljer din fastighet efter årsmötesdatum kommer du att få fakturan och du är också skyldig att betala hela avgiften till vägföreningen. Du bör därför i försäljningskontraktet reglera om och hur mycket den nya ägaren ska betala till dig.

Styrelsen

Styrelse 2015

Ordförande Lars Andrén valdes formellt till ordförande på årsmötet 2015 men ordförandeskapet kommer att cirkuleras mellan medlemmarna i styrelsen.

Vice Ordförande Nils-Olof Persson

Kassör Lars Andrén

Sekreterare Andreas Ericson

Ledamot Håkan Blom

Suppleant Ulf Björneheim

Suppleant Andreas Ögren

Vägfogde Rasmus Crener

Revisor Marie Swahn

Revisorsuppleant Ingemar Jakobsson

Valberedning (sam) Magnus Johansson

Valberedning Inger Dahlin

På Resarös vägar gäller

Copright Resarö Vägförening 2015