Resarö Vägförening

Org nr 816400-2175

 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖRT VID RESARÖ VÄGFÖRENINGS ÅRSMÖTE

I RESARÖ SKOLA, LÖRDAGEN DEN 17 APRIL 2004

 

Närvarande: ca 60 personer

 

Styrelsens ordförande Hans Antonsson hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat.

 § 1                      Dagordningen för mötet godkändes av mötesdeltagarna

 § 2                      Till ordförande för stämman valdes Ingemar Jakobsson

 § 3                      Till sekreterare för stämman valdes Marianne Hauge-Granqvist

 § 4                      Som rösträknare och justeringsmän valdes Torsten Berg och Ulla Börjesson

 § 5                      Tid och plats för justering av protokoll bestämdes till den 21 april kl 20.00 vid ICA-affären.

 § 6                      Styrelsens och revisorernas berättelse för verksamhetsåret lästes upp och lades till handlingarna

 § 7                      Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades

 § 8                      Inga inkomna motioner till årsmötet

 § 9                      Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat godkändes. Höjning av driftavgifterna beräknas till ca 200 kr/fastighet

 § 10                      Beslutades att arvoden till styrelse och revisorer höjs till 90 000 kr

 § 11                      Vägfogden Edda Norrman hade ingenting att rapportera.

 § 12                      Val av styrelseledamöter och suppleanter

                      Ordinarie:

                      Göran Malmsten                      I tur att avgå

                      Ingegärd Sandgren                      I tur att avgå

                     

                      Nyval:

                      Madeleine Ljungfeldt                      2 år

                      Evert Schalén                      2 år

  

                      Suppleanter:

                      Stig Lindegren                      Avgående

                      Evert Schalén                      I tur att avgå

 

                      Nyval:

                      Anders Nicklasson                      2 år

                      Tom Sagerberg                      1 år (fyllnadsval)

                     

 § 13                      Val av en revisor och en revisorsuppleant

                      Inger Blomqvist                      I tur att avgå

                      Kjell Olsson, suppleant                      I tur att avgå

 

                      Omval:

                      Inger Blomqvist                      2 år

                      Kjell Olsson                                            2 år

 

§ 14                      Till ledamöter i valberedningen valdes Jan Åhlander och Bill Blomqvist, varav Jan Åhlander är sammankallande. Det står valberedningen fritt att vid behov ta  in ytterligare en person.

 § 15                      Efter protokolljustering kommer årsmötesprotokollet att anslås på anslagstavlan i ICA-butiken.

 § 16                      De föreslagna stadgarna godkändes av stämman. Ändringen av stadgarna var föranledda av påpekanden från Lantmäteriet. För att de ändrade stadgarna ska bli gällande krävs ytterligare beslut på föreningsstämma. Efter kontakt med Resarö Vägföreningen kan fullständiga stadgar erhållas. 

 § 17                      Övriga frågor

Hans Antonsson informerade om VA-arbetet. Man ligger före i tidsschemat. Provtryckning av hittills nedlagda ledningar kommer att ske i maj. Återställande av vägarna bevakas av Vägföreningens styrelse. Krav framfördes på dammbindning av grusvägarna (främst Överbyslingan och Buskuddsvägen), vilket noterades. Information gavs att sandsopning av asfaltvägarna redan var beställd. 

Hans Antonsson informerade vidare om enkäten. Svarsfrekvensen var strax över 50 % och resultatet blev att ca 79 % vill att Resarö Vägförening fortsätter att vara huvudman för vägarna, ca 87 % vill inte ha gångvägar längs delar av Ytterbystrandsvägen och Överbyslingan. När det gäller gång- och cykelväg längs Överbyvägen vill ca 68 % inte ha det. När enkäten utformades var det oklart vem som skulle stå för kostnaden, vilket kan ha påverkat resultatet. Resarö Vägförening har dock tolkat medlemmarnas önskemål på så sätt att man gärna vill ha en gång- och cykelväg längs Överbyvägen men att man inte vill stå för kostnaden. Resultatet av enkäten har delgivits Vaxholm Stad och en kopia kommer även att sändas till politikerna i Arbets- och Planeringsutskottet. Enkäten kommer att ligga till grund för Vägföreningens yttranden över detaljplanerna och i förhandlingar med kommunen.

Vägföreningens medlemmar uppmanades vidare att framföra sin synpunkter på detaljplanerna till såväl Vaxholms stad, som politikerna.

 § 18                      Hans Antonsson avtackade avgående styrelseledamöterna med blommor.

 § 19                      Mötesordföranden Ingemar Jakobsson avslutade årsmötet

  

Resarö den 20 april 2004

 

Vid protokollet

 

 

Marianne Hauge-Granqvist                     

 

Justeras

 

  

Ingemar Jakobsson                 Torsten Berg    Ulla Börjesson